Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden Open Toren Dag

 1. Het verblijf in een Toren op de Open Toren Dag is voor eigen rekening en risico van de bezoeker.
 2. Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in een Toren gedragen in overeenstemming met alle veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige per toren geldende regels.
 3. Bezoeker is verplicht de door medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Het betreft hier onder andere instructies over toegankelijkheid, brandveiligheid en gezondheid ( waaronder RIVM maatregelen ). De deelnemende Toren zal met hekken, waarschuwingsborden, rood-witte linten en dergelijke middelen hieraan vorm kunnen geven.
 4. Indien een bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot een Toren worden ontzegd zonder dat de organisatie tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.
 5. Het bezoeken van een Toren verloopt via vrije inloop of vooraf aanmelden per email. Als een toren niet vrij toegankelijk is dient de bezoeker via de website per email aan te geven welke Toren men wil bezoeken. Indien bezoek mogelijk is zal per email een bevestiging als antwoord worden verstuurd. Deze email als antwoord met bevestiging is het toegangsbewijs.
 6. Een aantal Torens heeft beperkte capaciteit en is snel vol. Stichting Open the Doors zal indien aanmelding niet meer mogelijk is dit kenbaar maken op de website.
 7. Bezoeker is uitsluitend gerechtigd Torens te betreden die niet vrij toegankelijk zijn op vertoon van een geldig toegangsbewijs.
 8. De Stichting Open the Doors is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen, of, in het geval van een calamiteit, aan een door de Organisatie of medewerker noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van een Toren.
 9. De Stichting Open the Doors aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven.
 10. In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld brand, de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een aanslag of geweld van een andere orde, is de Stichting Open the Doors gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie door medewerkers van tassen en andere voorwerpen. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij de Toren verlaat.
 11. De Stichting Open the Doors laat foto- en filmreportages maken in en om Torens. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, in folders enz. Met het aanschaffen van een Toegangsbewijs verklaart de Bezoeker akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Indien Bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan dit bij de Stichting Open the Doors kenbaar worden gemaakt. De Stichting Open the Doors zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen.
 12. In een Toren gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen slechts voor commerciële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van de Stichting Open the Doors, in welk geval de toepasselijke tarieven gehanteerd worden.

Aansprakelijkheid betreffende bezoekers van Torens

 1. In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van de Stichting Open the Doors in geen geval meer bedragen dan het door de verzekeraar van de Stichting Open the Doors aan de Stichting Open the Doors ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of de ter zake van de schade door een derde aan de Stichting Open the Doors uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.
 2. Aansprakelijkheid van de Stichting Open the Doors voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

 

 

 

 

 

Sponsors 2024