Foto © Peter Elenbaas

Bezoekersvoorwaarden Open Toren Dag Amsterdam zaterdag 21 maart 2020

ALGEMENE BEPALINGEN: DEFINITIES

1.1 Open Toren Dag: Publiek evenement te houden op 21 maart 2020 in Amsterdam, waarbij historische en hedendaagse torens worden opengesteld, en op deze dag voor een dagdeel zijn te bezoeken.

1.2 Organisatie: stichting Open The Doors, Amsterdam.

1.3 Toren(s): de voor het publiek ter gelegenheid van de Open Toren Dag opengestelde ruimten.

1.4 Bezoeker: een ieder die, op basis van een geldig toegangsbewijs, Torens betreedt.*

1.5 Toegangsbewijs: een speciale Entreekaart die de toegang verschaft tot Torens.*

1.6 Medewerkers: personen van of namens de Organisatie en/of namens Torens die voor, tijdens of na afloop betrokken zijn bij de Open Toren Dag.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle Bezoekers van Torens.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en via de website bekend zijn gemaakt.

3. TOEGANG TORENS

3.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd Torens te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.*

3.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Torens ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door de Organisatie of een daartoe door de Organisatie bevoegd verklaarde instantie.*

3.3 Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan Medewerkers, bij gebreke waarvan de Medewerker de Bezoeker de toegang tot een Toren kan ontzeggen.*

3.4 Een Toegangsbewijs kan niet worden geruild.*

3.5 De Organisatie is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen, of, in het geval van een calamiteit, aan een door de Organisatie of Medewerker noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van een Toren.

3.6 Georganiseerde groepen onder leiding van een gids, hebben alleen toegang tot een toren, wanneer er vooraf schriftelijk toestemming is aangevraagd en de toestemming is gehonoreerd door de Organisatie Open Toren Dag via: info@opentorendag.nl. Deze schriftelijke aanvraag dient minimaal twee weken voor de Open Toren Dag Amsterdam te zijn ingediend. De toestemming kan zonder opgaaf van reden schriftelijk, dan wel tijdens de Open Toren Dag ter plaatse, worden geweigerd.

4. VERBLIJF IN EEN TOREN

4.1 Het verblijf van Bezoeker in een Toren is voor eigen rekening en risico.

4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in een Toren gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot het bezoek geldende regels. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, Medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot een Toren worden ontzegd zonder dat de Organisatie tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.

4.3 Het meenemen van jassen, (rug-)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggies) en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. De Organisatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven.

4.4 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in 4.3 heeft meegenomen voorbij de kaartcontrole.

4.5 De Organisatie is gerechtigd Bezoeker die tijdens bezoeken aan een Toren een voorwerp door schuld, en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot een Toren te ontzeggen. De Organisatie kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4.6 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld brand, de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een aanslag of geweld van een andere orde, is de Organisatie gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie door Medewerkers van tassen en andere voorwerpen. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij de Toren verlaat.

4.7 De Organisatie laat foto- en filmreportages maken in en om Torens. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, in folders enz. Met het aanschaffen van een Toegangsbewijs verklaart de Bezoeker akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Indien Bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan dit bij de Organisatie kenbaar worden gemaakt. De Organisatie zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen.*

5. GEDRAGSCODE

5.1 Bezoeker zal in een Toren:

a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;

b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van mobiele telefoons, walkmans, mp3-spelers e.d.);

c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd wanneer het (blinden)geleidehonden betreft;

d. niet roken;

e. geen eten of drinken nuttigen, etenswaren en flesjes drinken mogen niet worden meegenomen in een Toren;

f. niet mobiel telefoneren;

g. geen tentoongestelde objecten aanraken; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen;

5.2 Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

5.3 Voor basisscholen geldt dat per groep van 15 leerlingen minimaal twee begeleiders aanwezig moeten zijn. Voor middelbare scholen dient per groep van 15 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig te zijn. De Organisatie behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.

5.4 In een Toren gemaakte foto's, video- en/of filmopnamen mogen slechts voor commerciële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van de Organisatie, in welk geval de toepasselijke tarieven gehanteerd worden.

6. RESTITUTIE

6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door de Organisatie aan Bezoeker:

a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Torens;

b. het gedeeltelijk gesloten zijn van Torens, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal;

d. schade veroorzaakt door andere bezoekers;

e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in Torens.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van de Organisatie. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:

a. het door de verzekeraar van de Organisatie aan de Organisatie ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of

b. de ter zake van de schade door een derde aan de Organisatie uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van de Organisatie in geen geval meer bedragen dan de onder 7.1 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.3 Aansprakelijkheid van de Organisatie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

8. OVERMACHT

8.1 Als overmacht voor de Organisatie, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de Organisatie niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de Organisatie zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de Organisatie gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

9. GEVONDEN VOORWERPEN

9.1 Door Bezoeker in een Toren gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een Medewerker.

9.2 De Organisatie zal gevonden voorwerpen in bewaring (laten) nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Amsterdam.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt, dient deze de goederen zelf af te halen. Daarbij kan naar een legitimatiebewijs gevraagd worden.

9.4 De Organisatie behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die niet na drie maanden zijn afgehaald, te vernietigen.

10. OVERIGE VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJK RECHT

10.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van een Toren.

10.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en de Organisatie is Nederlands recht van toepassing.

* = indien van toepassing

× Like ons op Facebook