Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Open the Doors

Artikel 1 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle overeenkomsten waarbij Stichting Open the Doors partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan per email.
 2. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Stichting Open the Doors. Dit kan per email.
 3. Voor alle bezoekers van de Open Toren Dag van Stichting Open the Doors zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en/of via de website bekend zijn gemaakt.

Artikel 2 Aansprakelijkheid betreffende bezoekers van Torens

 1. In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van de Stichting Open the Doors in geen geval meer bedragen dan het door de verzekeraar van de Stichting Open the Doors aan de Stichting Open the Doors ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of de ter zake van de schade door een derde aan de Stichting Open the Doors uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.
 2. Aansprakelijkheid van de Stichting Open the Doors voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid betreffende deelnemende Torens

 1. Stichting Open the Doors is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat een deelnemende toren aan de Open Toren Dag tekort is geschoten in het tijdig en adequaat verstrekken van juiste informatie aan bezoekers.
 2. Stichting Open the Doors is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat een deelnemende toren aan de Open Toren Dag tekort is geschoten in het tijdig en adequaat nemen van maatregelen om de veiligheid van bezoekers te waarborgen.
 3. Het bezoeken van deelnemende torens is altijd voor eigen risico van de bezoeker. De bezoeker dient zich altijd te houden aan de per toren geldende De deelnemende Toren maakt dit aan de bezoeker bekend.
 4. Onder Artikel 2 lid 2 en 3 vallen uitdrukkelijk informatie en maatregelen betreffende toegankelijkheid, brandveiligheid, gezondheid ( waaronder Covid ). De deelnemende toren zal met hekken, waarschuwingsborden, rood-witte linten en dergelijke middelen hieraan vorm geven.
 5. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Stichting Open the Doors beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar evenementen of aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald zoals in artikel 3 lid 1 en 2 is verwoord.

Artikel 4 Overmacht

 1. Als overmacht voor de Stichting Open the Doors, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de Stichting Open the Doors niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de Stichting Open the Doors zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
 2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de Stichting Open the Doors gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemd als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemd.

Artikel 5 Overige voorwaarden

 1. De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van een Toren.
 2. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en de Stichting Open the Doors is Nederlands recht van toepassing.

Sponsors 2024